Stawiam na przyszłość

Kompetencje pielęgniarki

          Zawód pielęgniarki odróżnia od innych zawodów jego wyjątkowy charakter. Profesja ta polega na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i podstawowych potrzeb w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz samodzielnym wykonywaniu bez zlecenia lekarskiego tych świadczeń pacjentom.
          Podstawowym aktem prawnym określającym i regulującym zasady wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wskazującym na role i kompetencje zawodowe pielęgniarek jest ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej.

Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta; planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych; realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

           Szczególne kompetencje pielęgniarek wynikają z innych przepisów prawnych. Przykładem takich regulacji jest ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ponadto pielęgniarki otrzymały nowe uprawnienia zawodowe. Przykładem tych kompetencji zawodowych są:

  • ordynowanie leków i wyrobów medycznych - związanych z wystawianiem recept ( w tym również e-recepty) na leki - samodzielnie lub w ramach kontynuacji,
  • wystawianie zleceń i recept na wyroby medyczne oraz skierowań na określone badania diagnostyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • umożliwienie pielęgniarkom podstawowej opieki zdrowotnej wystawiania recept świadczeniobiorcom 75+ na bezpłatne wybrane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, przeprowadzanie kompleksowych badań fizykalnych.