Stawiam na przyszłość

 

 

O kampanii

Zawód pielęgniarki i zawód położnej to jedne z najtrudniejszych, najbardziej odpowiedzialnych, ale również jedne z najpiękniejszych zawodów. To zawody wymagające odwagi, pogody ducha, radzenia sobie z przeciwnościami losu.
Aktualnie, pielęgniarki (pielęgniarze) i położne (położni) stanowią w Polsce jedną z najliczniejszych grup zawodowych, a praca jaką wykonują wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia zawodowego, ale również dużej samodzielności, wielozadaniowości, wrażliwości, umiejętności współodczuwania oraz zrozumienia człowieka w jego cierpieniu, co czyni ten zawód nowoczesnym i rozwojowym.

Zakres zadań pielęgniarek i położnych jest aktualnie większy niż dawniej, co jest związane z przyznawanymi nowymi uprawnieniami dla tych zawodów. Pielęgniarki i położne zajmują więc coraz silniejszą pozycję w zespołach terapeutycznych. Ludzie cierpiący w chorobie i w obliczu śmierci, potrzebują obecności drugiej osoby, która może zaspokoić potrzeby takich pacjentów służyć im pomocą, umieć wysłuchać, wesprzeć, zrozumieć. Pielęgniarki i położne niosą pomoc, pielęgnują, uczestniczą w diagnozowaniu, leczeniu, prowadzą edukację w zakresie profilaktyki.

Niestety, w Polsce stale brakuje wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego, przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku emerytalnym zatrudnionych w tym zawodzie.

Dlatego też, celem naszej kampanii jest pomoc młodym ludziom w odkryciu w sobie talentu, pasji i powołania, które są podstawą studiowania na kierunku Pielęgniarstwo lub Położnictwo. Pokazanie atrakcyjności i wieloprofilowości zawodu pielęgniarki i zawodu położnej. Przedstawienie pielęgniarki i położnej jako profesjonalistki posiadającej wykształcenie na poziomie wyższym, dobrze przygotowanej do szeroko rozumianego pielęgnowania, obejmującego opieką osoby w różnym wieku, stanie zdrowia, miejscu zamieszkania. Popularyzacja nowych kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych oraz pokazanie samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności: samodzielnego ordynowania, wystawiania zleceń i recept na leki oraz określone wyroby medyczne, kontynuowania wystawiania recept i zleceń na leki w ramach realizacji zleceń lekarskich, ze szczególnych uwzględnieniem Pacjentów 75+. To także pokazanie atrakcyjności studiów na kierunkach pielęgniarstwo i kierunku położnictwo dzięki nowej formie kształcenia w Centrach Symulacji Medycznych.
Chcemy również uświadomić wszystkim odbiorcom, że adepci Pielęgniarstwa i Położnictwa to znakomicie wykształceni i świetnie wykwalifikowani eksperci medyczni, którzy mogą realizować się zawodowo w wielu sferach i nadal zdobywać nowe umiejętności i specjalizacje.

Ta kampania to nowoczesne pokazanie pracy Pielęgniarek, Pielęgniarzy oraz Położnych. Trud, codzienne wyzwania, ale i satysfakcja. To rozmowy z wyjątkowymi „Bohaterami codzienności”, którzy swoją pracę traktują jak pasję, łącząc ogromne kwalifikacje z jeszcze większym sercem…